CoinShares International — Bli utdelningsbetalare

CoinShares International (OMX: CS)

Last close As at 12/07/2024

SEK59.10

0.20 (0.34%)

Market capitalisation

SEK3,998m

More on this equity

Research: Financials

CoinShares International — Bli utdelningsbetalare

CoinShares International (CS) avslutade sitt senaste räkenskapsår med justerad EBITDA för Q423 på 25,7 miljoner pund, vilket ökade vinsten för FY23 till 56,9 miljoner pund (det näst bästa resultatet i företagets historia). Bolaget inför nu en utdelningspolicy med målsättningen att utbetala 20–40 % av totalresultatet justerat för valutakursdifferenser. Vi beräknar att detta, baserat på resultatet för räkenskapsåret 2023 och nuvarande aktiekurs, innebär en god direktavkastning på ca 3,4–6,8 %. CS vill expandera till USA genom att utnyttja sin option att förvärva Valkyrie Funds (som har en bitcoin-ETF i USA i sitt erbjudande) och genom sin nyligen lanserade Hedge Fund Solutions-verksamhet.

Milosz Papst

Written by

Milosz Papst

Director, Financials

Financials

CoinShares International

Bli utdelningsbetalare

Resultat för fjärde kvartalet 2023

Finansiell information

8 mars 2024

Pris

53,00 SEK

Marknadsvärde

3 522 mkr

SEK13,1779/£

US$1,2677/£

Totalt eget kapital i slutet av kvartal 4 2023

£238,8m

Antal utgivna aktier

66,5m

Free float (tillgängliga för handel)

29,5 %

Kod

CS

Primär börs

Nasdaq Stockholm

Sekundär börs

Ej tillämpligt

Utveckling av aktiekursen

%

1 miljon

3 mn

12 mn

Abs.

33,5

31,4

61,1

Rel. (lokal)

28,3

18,9

49,1

52-veckors högsta/lägsta

55,90 SEK

28,45 SEK

Verksamhetsbeskrivning

CoinShares International utvecklar innovativ infrastruktur, finansiella produkter och tjänster för digitala tillgångar. Företaget förvaltar och tillhandahåller likviditet för börshandlade produkter och bedriver egen handel med digitala tillgångar.

Kommande händelser

Rapport för räkenskapsår 2023

30 april 2024

Resultat för fjärde kvartalet 2023

14 maj 2024

Analytiker

Milosz Papst

+44 (0)20 3077 5700

CoinShares International är en forskningsklient hos Edison Investment Research Limited

CoinShares International (CS) avslutade sitt senaste räkenskapsår med justerad EBITDA för Q423 på 25,7 miljoner pund, vilket ökade vinsten för FY23 till 56,9 miljoner pund (det näst bästa resultatet i företagets historia). Bolaget inför nu en utdelningspolicy med målsättningen att utbetala 20–40 % av totalresultatet justerat för valutakursdifferenser. Vi beräknar att detta, baserat på resultatet för räkenskapsåret 2023 och nuvarande aktiekurs, innebär en god direktavkastning på ca 3,4–6,8 %. CS vill expandera till USA genom att utnyttja sin option att förvärva Valkyrie Funds (som har en bitcoin-ETF i USA i sitt erbjudande) och genom sin nyligen lanserade Hedge Fund Solutions-verksamhet.

År
avslut

Intäkter
(mn GBP)

Övriga vinster och
intäkter (mn GBP)

Justerad EBITDA* (mn GBP)

Justerad vinst per aktie (GBP)

DPS
(GBP)

P/E-tal
(x)

Avkastning
(%)

12/22

51,5

(19,6)

(6,5)

0,04

0,00

100,5

0,0

12/23

43,5

42,3

56,9

0,56

0,20**

7,2

5,1

12/24e

65,6

40,3

65,9

0,80

0,25

5,0

6,2

12/25e

84,9

48,3

83,5

1,02

0,32

3,9

8,0

Anmärkning: * Summan av intäkter, övriga vinster och resultat (intäkter och vinster från kapitalmarknadsinfrastruktur och vinster på huvudinvesteringar) minus administrationskostnader exklusive D&A. ** Edison-prognos.

Flera bidragande orsaker till det solida resultatet förfjärde kvartalet 2023

CS resultat stöddes av alla dess tre huvudverksamheter. Dess kapitalförvaltningsverksamhet gynnades av högre priser på digitala tillgångar och relativt begränsade nettoutflöden från XBT Provider-produkterna, och såg också en ökning av nettoinflöden till CoinShares Physical-plattformen (159,4 miljoner USD under det fjärde kvartalet 2023). CS-divisionen Capital Markets Infrastructure redovisade vinster och intäkter på 12,7 miljoner pund under fjärde kvartalet 2023 (jämfört med 5,2 miljoner pund under samma kvartal 2022), främst på grund av högre avkastning från staking i Ether (ETH). Slutligen gav de huvudsakliga investeringarna en vinst på 7,6 miljoner GBP under fjärde kvartalet 2023, vilket mer än väl uppvägde förlusten på 3,9 miljoner GBP under de första nio månaderna 2023.

Tre potentiella medvindar för digitala tillgångar 2024

Marknaderna för digitala tillgångar kan dra nytta av tre viktiga krafter under 2024. För det första är godkännandet av spot bitcoin ETF:er i USA en viktig milstolpe i det bredare införandet av digitala tillgångar, vilket kan leda till betydande likviditetsflöden (med en del inledande uppmuntrande utveckling under de senaste veckorna). För det andra kommer nästa Bitcoin-halvering (dvs. en minskning med 50 % av blockbelöningarna) att ske i april 2024, och tidigare halveringar har sammanfallit med början på stora ”bullruns” för digitala tillgångar. Slutligen skulle en potentiell vändning i Feds räntecykel också kunna ge stöd åt mer riskfyllda tillgångar, inklusive digitala tillgångar.

Värdering: Fortsatt uppsida trots senaste rallyt

Aktiekursen för CS steg med ca 38 % efter resultatet för fjärde kvartalet 2023 och tillkännagivandet av den nya utdelningspolicyn. Med detta sagt är det fortfarande långt under uppskattningen av verkligt värde i vårt basscenario på 82,7 SEK (något ned från 83,6 SEK tidigare). I ett mer försiktigt scenario, med en tillväxt av marknadsvärdet för digitala tillgångar på endast 2 % per år från slutet av 2023, värderar vi CS till ca 45,0 SEK (jämfört med 40,6 SEK tidigare).

Allmän ansvarsfriskrivning och upphovsrätt

Denna rapport har betällts av CoinShares International och utarbetats och utfärdats av Edison, med hänsyn till en avgift som ska betalas av CoinShares International. Edison Investment Research standardavgifter är 60,000 GBP pa för produktion och bred spridning av en detaljerad anteckning (Outlook) efter regelbundna (vanligtvis kvartalsvisa) uppdateringsanteckningar. Avgifter betalas i förskott kontant utan regress. Edison kan söka ytterligare avgifter för tillhandahållande av roadshows och relaterade IR-tjänster för kunden men får inte ersättning för några investment banking-tjänster. Vi tar aldrig betalt i aktier, optioner eller teckningsoptioner för någon av våra tjänster.

Innehållets noggrannhet: All information som används vid offentliggörandet av denna rapport har sammanställts från offentligt tillgängliga källor som tros vara tillförlitliga, men vi garanterar inte riktigheten eller fullständigheten i denna rapport och har inte begärt att denna information ska verifieras oberoende. Yttrandena i denna rapport representerar yttrandena från forskningsavdelningen i Edison vid tidpunkten för offentliggörandet. Framåtriktad information eller uttalanden i denna rapport innehåller information som baseras på antaganden, prognoser för framtida resultat, uppskattningar av belopp som ännu inte är avgörande och därför innefattar kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan leda till att de faktiska resultaten eller prestationerna av deras ämne skiljer sig väsentligt från nuvarande förväntningar.

Uteslutning av ansvar: I den utsträckning som lagen tillåter ska Edison inte vara ansvariga för direkta, indirekta eller följdförluster, utebliven vinst, skador, kostnader eller utgifter som uppstått eller lidits av dig till följd av eller i samband med åtkomst till, användning av eller förlitande på någon information som finns i detta meddelande.

Ingen personlig rådgivning: Den information som vi tillhandahåller bör inte tolkas på något sätt som personlig rådgivning. Informationen som tillhandahålls av oss bör inte heller tolkas av någon abonnent eller potentiell abonnent som Edisons uppmaning att genomföra, eller försöka genomföra, någon transaktion i ett värdepapper. De värdepapper som beskrivs i rapporten kanske inte är berättigade till försäljning i alla jurisdiktioner eller till vissa kategorier av investerare.

Investeringar i värdepapper som nämns: Edison har en restriktiv policy som rör personlig handel och intressekonflikter. Edison Group bedriver ingen investeringsverksamhet och innehar därför inte i sig några positioner i de värdepapper som nämns i denna rapport. Edisons respektive styrelseledamöter, tjänstemän, anställda och entreprenörer kan dock ha en position i något av de värdepapper eller relaterade värdepapper som nämns i denna rapport, i enlighet med Edisons policy om personlig handel och intressekonflikter.

Copyright: Copyright 2021 Edison Investment Research Limited (Edison).

Australien

Edison Investment Research Pty Ltd (Edison AU) är det australiska dotterbolaget till Edison. Edison AU är en auktoriserad representant (1252501) för Crown Wealth Group Pty Ltd som har en australisk licens för finansiella tjänster. (Nummer: 494274). Denna analys utfärdas i Australien av Edison AU och all tillgång till den är endast avsedd för ”grossistkunder” i den mening som avses i Corporations Act 2001 of Australia. Alla råd från Edison AU är endast allmänna råd och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, behov eller mål. Innan du agerar efter dessa råd bör du överväga lämpligheten av råden, med hänsyn till dina mål, ekonomiska situation och behov. Om våra råd avser förvärv, eller potentiellt förvärv, av en viss finansiell produkt bör du läsa alla relevanta produktmeddelanden eller liknande instrument.

Nya Zeeland

Analysen i detta dokument är avsedd för nyazeeländska professionella finansiella rådgivare eller mäklare (för användning i sina roller som finansiella rådgivare eller mäklare) och vanliga investerare som är ”grossistkunder” för tillämpningen av Financial Advisers Act 2008 (FAA) (som beskrivs i avsnitten 5.c 1.a, b och c i FAA). Detta är inte en uppmaning eller uppmaning att köpa, sälja, teckna eller garantera några värdepapper som nämns eller i ämnet för detta dokument. I FAA:s syfte är innehållet i denna rapport av allmän karaktär, endast avsett som en källa till allmän information och är inte avsett att utgöra en rekommendation eller ett yttrande när det gäller förvärv eller avyttring (inklusive att avstå från att förvärva eller avyttra) värdepapper. Distributionen av detta dokument är inte en ”personlig tjänst” och är, i den mån den innehåller någon finansiell rådgivning, endast avsedd som en ”klasstjänst” som tillhandahålls av Edison i den mening som avses i FAA (dvs. utan att ta hänsyn till någon persons särskilda ekonomiska situation eller mål). Därför bör man inte förlita sig på den när man fattar ett investeringsbeslut.

Storbritannien

Detta dokument utarbetas och tillhandahålls av Edison endast i informationssyfte och bör inte tolkas som ett erbjudande eller uppmaning till investeringar i värdepapper som nämns eller i ämnet för detta dokument. Detta dokument är ett marknadsföringsmeddelande enligt FCA-reglerna och har inte utarbetats i enlighet med de rättsliga krav som utformats för att främja investeringsanalys oberoende och omfattas inte av något förbud mot att handla före spridningen av investeringsanalys.

Detta meddelande distribueras i Storbritannien och riktar sig endast till (i) personer med yrkesmässig erfarenhet av investeringsfrågor, dvs. investeringsexperter i den mening som avses i artikel 19.5 i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse (”FPO”), (ii) företag med högt nettovärde, icke-registrerade sammanslutningar eller andra organ i den mening som avses i artikel 49 i FPO och (iii) personer till vilka det på annat sätt är lagligt att distribuera det. Den investering eller investeringsverksamhet som detta dokument avser är endast tillgänglig för sådana personer. Avsikten är inte att detta dokument ska distribueras eller vidarebefordras, direkt eller indirekt, till någon annan personklass och under inga omständigheter bör personer av någon annan beskrivning förlita sig på eller agera på innehållet i detta dokument.

Detta meddelande tillhandahålls dig endast för informationsändamål och får inte reproduceras av, distribueras vidare till eller publiceras helt eller delvis av någon annan person.

USA

Edison förlitar sig på ”utgivares uteslutning” från definitionen av investeringsrådgivare enligt avsnitt 202 a.11 i Investment Advisers Act från 1940 och motsvarande lagstiftning gällande statliga värdepapper. Denna rapport är en äkta publikation av allmän och regelbunden cirkulation som erbjuder opersonlig investeringsrelaterad rådgivning, inte skräddarsydd för en specifik investeringsportfölj eller behoven hos nuvarande och/eller potentiella abonnenter. Som sådan erbjuder eller ger Edison inte personlig rådgivning, och den analys som tillhandahålls är endast i informationssyfte. Inget omnämnande av ett visst värdepapper i denna rapport utgör en rekommendation att köpa, sälja eller inneha något värdepapper eller att något särskilt värdepapper, värdepappersportfölj, transaktion eller investeringsstrategi är lämplig för någon specifik person.

Frankfurt +49 (0)69 78 8076 960

Schumannstrasse 34b

60325 Frankfurt

Tyskland

London +44 (0)20 3077 5700

280 High Holborn

London, WC1V 7EE

Storbritannien

New York +1 646 653 7026

1185 Avenue of the Americas

3:e våningen, New York, NY 10036

USA

Sydney +61 (0)2 8249 8342

Level 4, Office 1205

95 Pitt Street, Sydney

NSW 2000, Australien

Frankfurt +49 (0)69 78 8076 960

Schumannstrasse 34b

60325 Frankfurt

Tyskland

London +44 (0)20 3077 5700

280 High Holborn

London, WC1V 7EE

Storbritannien

New York +1 646 653 7026

1185 Avenue of the Americas

3:e våningen, New York, NY 10036

USA

Sydney +61 (0)2 8249 8342

Level 4, Office 1205

95 Pitt Street, Sydney

NSW 2000, Australien

Allmän ansvarsfriskrivning och upphovsrätt

Denna rapport har betällts av CoinShares International och utarbetats och utfärdats av Edison, med hänsyn till en avgift som ska betalas av CoinShares International. Edison Investment Research standardavgifter är 60,000 GBP pa för produktion och bred spridning av en detaljerad anteckning (Outlook) efter regelbundna (vanligtvis kvartalsvisa) uppdateringsanteckningar. Avgifter betalas i förskott kontant utan regress. Edison kan söka ytterligare avgifter för tillhandahållande av roadshows och relaterade IR-tjänster för kunden men får inte ersättning för några investment banking-tjänster. Vi tar aldrig betalt i aktier, optioner eller teckningsoptioner för någon av våra tjänster.

Innehållets noggrannhet: All information som används vid offentliggörandet av denna rapport har sammanställts från offentligt tillgängliga källor som tros vara tillförlitliga, men vi garanterar inte riktigheten eller fullständigheten i denna rapport och har inte begärt att denna information ska verifieras oberoende. Yttrandena i denna rapport representerar yttrandena från forskningsavdelningen i Edison vid tidpunkten för offentliggörandet. Framåtriktad information eller uttalanden i denna rapport innehåller information som baseras på antaganden, prognoser för framtida resultat, uppskattningar av belopp som ännu inte är avgörande och därför innefattar kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan leda till att de faktiska resultaten eller prestationerna av deras ämne skiljer sig väsentligt från nuvarande förväntningar.

Uteslutning av ansvar: I den utsträckning som lagen tillåter ska Edison inte vara ansvariga för direkta, indirekta eller följdförluster, utebliven vinst, skador, kostnader eller utgifter som uppstått eller lidits av dig till följd av eller i samband med åtkomst till, användning av eller förlitande på någon information som finns i detta meddelande.

Ingen personlig rådgivning: Den information som vi tillhandahåller bör inte tolkas på något sätt som personlig rådgivning. Informationen som tillhandahålls av oss bör inte heller tolkas av någon abonnent eller potentiell abonnent som Edisons uppmaning att genomföra, eller försöka genomföra, någon transaktion i ett värdepapper. De värdepapper som beskrivs i rapporten kanske inte är berättigade till försäljning i alla jurisdiktioner eller till vissa kategorier av investerare.

Investeringar i värdepapper som nämns: Edison har en restriktiv policy som rör personlig handel och intressekonflikter. Edison Group bedriver ingen investeringsverksamhet och innehar därför inte i sig några positioner i de värdepapper som nämns i denna rapport. Edisons respektive styrelseledamöter, tjänstemän, anställda och entreprenörer kan dock ha en position i något av de värdepapper eller relaterade värdepapper som nämns i denna rapport, i enlighet med Edisons policy om personlig handel och intressekonflikter.

Copyright: Copyright 2021 Edison Investment Research Limited (Edison).

Australien

Edison Investment Research Pty Ltd (Edison AU) är det australiska dotterbolaget till Edison. Edison AU är en auktoriserad representant (1252501) för Crown Wealth Group Pty Ltd som har en australisk licens för finansiella tjänster. (Nummer: 494274). Denna analys utfärdas i Australien av Edison AU och all tillgång till den är endast avsedd för ”grossistkunder” i den mening som avses i Corporations Act 2001 of Australia. Alla råd från Edison AU är endast allmänna råd och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, behov eller mål. Innan du agerar efter dessa råd bör du överväga lämpligheten av råden, med hänsyn till dina mål, ekonomiska situation och behov. Om våra råd avser förvärv, eller potentiellt förvärv, av en viss finansiell produkt bör du läsa alla relevanta produktmeddelanden eller liknande instrument.

Nya Zeeland

Analysen i detta dokument är avsedd för nyazeeländska professionella finansiella rådgivare eller mäklare (för användning i sina roller som finansiella rådgivare eller mäklare) och vanliga investerare som är ”grossistkunder” för tillämpningen av Financial Advisers Act 2008 (FAA) (som beskrivs i avsnitten 5.c 1.a, b och c i FAA). Detta är inte en uppmaning eller uppmaning att köpa, sälja, teckna eller garantera några värdepapper som nämns eller i ämnet för detta dokument. I FAA:s syfte är innehållet i denna rapport av allmän karaktär, endast avsett som en källa till allmän information och är inte avsett att utgöra en rekommendation eller ett yttrande när det gäller förvärv eller avyttring (inklusive att avstå från att förvärva eller avyttra) värdepapper. Distributionen av detta dokument är inte en ”personlig tjänst” och är, i den mån den innehåller någon finansiell rådgivning, endast avsedd som en ”klasstjänst” som tillhandahålls av Edison i den mening som avses i FAA (dvs. utan att ta hänsyn till någon persons särskilda ekonomiska situation eller mål). Därför bör man inte förlita sig på den när man fattar ett investeringsbeslut.

Storbritannien

Detta dokument utarbetas och tillhandahålls av Edison endast i informationssyfte och bör inte tolkas som ett erbjudande eller uppmaning till investeringar i värdepapper som nämns eller i ämnet för detta dokument. Detta dokument är ett marknadsföringsmeddelande enligt FCA-reglerna och har inte utarbetats i enlighet med de rättsliga krav som utformats för att främja investeringsanalys oberoende och omfattas inte av något förbud mot att handla före spridningen av investeringsanalys.

Detta meddelande distribueras i Storbritannien och riktar sig endast till (i) personer med yrkesmässig erfarenhet av investeringsfrågor, dvs. investeringsexperter i den mening som avses i artikel 19.5 i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse (”FPO”), (ii) företag med högt nettovärde, icke-registrerade sammanslutningar eller andra organ i den mening som avses i artikel 49 i FPO och (iii) personer till vilka det på annat sätt är lagligt att distribuera det. Den investering eller investeringsverksamhet som detta dokument avser är endast tillgänglig för sådana personer. Avsikten är inte att detta dokument ska distribueras eller vidarebefordras, direkt eller indirekt, till någon annan personklass och under inga omständigheter bör personer av någon annan beskrivning förlita sig på eller agera på innehållet i detta dokument.

Detta meddelande tillhandahålls dig endast för informationsändamål och får inte reproduceras av, distribueras vidare till eller publiceras helt eller delvis av någon annan person.

USA

Edison förlitar sig på ”utgivares uteslutning” från definitionen av investeringsrådgivare enligt avsnitt 202 a.11 i Investment Advisers Act från 1940 och motsvarande lagstiftning gällande statliga värdepapper. Denna rapport är en äkta publikation av allmän och regelbunden cirkulation som erbjuder opersonlig investeringsrelaterad rådgivning, inte skräddarsydd för en specifik investeringsportfölj eller behoven hos nuvarande och/eller potentiella abonnenter. Som sådan erbjuder eller ger Edison inte personlig rådgivning, och den analys som tillhandahålls är endast i informationssyfte. Inget omnämnande av ett visst värdepapper i denna rapport utgör en rekommendation att köpa, sälja eller inneha något värdepapper eller att något särskilt värdepapper, värdepappersportfölj, transaktion eller investeringsstrategi är lämplig för någon specifik person.

Frankfurt +49 (0)69 78 8076 960

Schumannstrasse 34b

60325 Frankfurt

Tyskland

London +44 (0)20 3077 5700

280 High Holborn

London, WC1V 7EE

Storbritannien

New York +1 646 653 7026

1185 Avenue of the Americas

3:e våningen, New York, NY 10036

USA

Sydney +61 (0)2 8249 8342

Level 4, Office 1205

95 Pitt Street, Sydney

NSW 2000, Australien

Frankfurt +49 (0)69 78 8076 960

Schumannstrasse 34b

60325 Frankfurt

Tyskland

London +44 (0)20 3077 5700

280 High Holborn

London, WC1V 7EE

Storbritannien

New York +1 646 653 7026

1185 Avenue of the Americas

3:e våningen, New York, NY 10036

USA

Sydney +61 (0)2 8249 8342

Level 4, Office 1205

95 Pitt Street, Sydney

NSW 2000, Australien

More on CoinShares International

View All

Latest from the Financials sector

View All Financials content

Research: Investment Companies

abrdn UK Smaller Companies Growth Trust — Relative performance getting back on track

abrdn UK Smaller Companies Growth Trust’s (AUSC’s) managers, Abby Glennie and Amanda Yeaman, are looking forward to further improvement in the trust’s relative performance, as investors’ focus is now more on company fundamentals rather than macroeconomic developments. The managers are continuing to use the Matrix, a proprietary screening tool, to search for companies exhibiting high-quality, growth and positive momentum features. Despite a difficult period of performance during 2022, when rising interest rates led to a derating of growth stocks, the strategy employed by abrdn’s small-cap team has proved very successful over the last 25+ years across multiple business cycles.

Continue Reading

Subscribe to Edison

Get access to the very latest content matched to your personal investment style.

Sign up for free